МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

1. Театральне мистецтво

2. Музичне мистецтво

3. Кіномистецтво. Телебачення

4. Образотворче мистецтво

5. Декоративне і прикладне мистецтво

6. Дизайн

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

1. Вітчизняна історія

2. Всесвітня історія

3. Археологія

4. Етнологія

5. Історія науки й техніки

6. Антропологія

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

1. Теорія та історія культури

2. Світова культура і міжнародні культурні зв’язки

3. Українська культура

4. Прикладна культурологія. Культурні практики

МЕДИЧНІ НАУКИ

1. Клінічна медицина

2. Профілактична медицина

3. Теоретична медицина

4. Фармацевтика

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

1. Агрономія

2. Зоотехнія

3. Лісове господарство

4. Історія сільськогосподарських наук

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

1. Теорія та історія соціальних комунікацій

2. Теорія та історія журналістики

3. Теорія та історія видавничої справи та редагування

4. Прикладні соціально-комунікаційні технології

5. Соціальна інформатика

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

1. Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка

2. Обробка матеріалів у машинобудуванні

3. Галузеве машинобудування

4. Авіаційна та ракетно-космічна техніка

5. Кораблебудування

6. Електротехніка

7. Прилади. Радіотехніка та телекомунікації

8. Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

9. Енергетика

10. Металургія

11. Технологія харчової та легкої промисловості

12. Транспорт

13. Будівництво

14. Геодезія

15. Безпека життєдіяльності

16. Електроніка

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

1. Загальна педагогіка та історія педагогіки

2. Теорія і методика професійної освіти

3. Соціальна педагогіка

4. Теорія і методика виховання

5. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

1. Теорія та історіяполітичної науки

2. Політичні інститути та процеси

3. Політична культура та ідеологія

4. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

5. Етнополітологія

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

1. Загальна психологія, історія психології

2. Психофізіологія

3. Психологія праці; інженерна психологія

4. Медична психологія

5. Соціальна психологія

6. Педагогічна та вікова психологія

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

1. Теорія та історіясоціології

2. Методологія та методи соціологічних досліджень

3. Соціальні структури та соціальні відносини

4. Спеціальні та галузеві соціології

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

1. Олімпійський і професійний спорт

2. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

3. Фізична реабілітація

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ1. Математика

2. Механіка

3. Астрономія

4. Фізика

5. Інформатика і кібернетика

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

1. Літературознавство

2. Українська та російська мови

3. Слов’янські мови

4. Германо-романські мови

5. Балтійські мови

6. Загальне мовознавство

7. Перекладознавство

8. Структурна, прикладна та математична лінгвістика

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

1. Онтологія, гносеологія, феноменологія

2. Діалектика і методологія пізнання

3. Соціальна філософія та філософія історії

4. Філософська антропологія, філософія культури

5. Історія філософії

6. Логіка, етика, естетика

7. Філософія науки і освіти

ХІМІЧНІ НАУКИ

1. Неорганічна хімія

2. Аналітична хімія

3. Органічна хімія

4. Фізична хімія

5. Електрохімія

6. Хімія твердого тіла

ЕКОЛОГІЯ

1. Екологічні засади еволюції та охорони навколишнього середовища

2. Екологічні проблеми енергетики

3. Промислова екологія та медицина праці

4. Екологічне виховання

5. Екологічний моніторинг

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

1. Економічна теорія та історія економічної думки

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

3. Економіка та управління національним господарством

4. Економіка та управління підприємствами

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

8. Гроші, фінанси і кредит

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит


3424591808428803.html
3424609588562603.html
    PR.RU™