Схема матеріального рахунка


Облік матеріальних цінностей на аналітичних рахунках здійснюється не тільки у грошовому, а й у натуральних вимір­никах. Облік матеріальних цінностей (надходження, видаток) по дебету і кредиту рахунків відображають в однаковій оцінці, що забезпечує реальність показників обліку і контроль за збе­реженням цінностей, які обліковуються на цих рахунках.

Рахунки грошових коштів призначені для обліку і контролю за наявністю і рухом грошових коштів та грошових документів підприємства. До них належать рахунки: "Каса", "Рахунки в банках", "Інші кошти".

Будова рахунків грошових коштів подібна до будови мате­ріальних рахунків: рахунки — активні, сальдо мають тільки де­бетове; оборот по дебету показує збільшення грошових коштів, оборот по кредиту — їх зменшення.

Схема рахунка грошових коштів

Залишок матеріальних цінностей або грошових коштів, що показані в обліку на тому або іншому рахунку, можна завжди перевірити за допомогою інвентаризації.

Рахунки власного капіталупризначені для обліку джерел власних господарських засобів (активів). Вони показують фор­ми їх створення і цільове призначення, а також зміни в процесі діяльності. До цієї групи належать рахунки: "Статутний капі­тал", "Пайовий капітал", "Додатковий капітал", "Резервний капітал", "Цільове фінансування і цільові надходження" та ін. Всі зазначені рахунки — пасивні. Кредитове сальдо цих ра­хунків показує наявність відповідних джерел засобів; оборот по кредиту — виникнення або збільшення джерел, а оборот по де­бету —їх зменшення.Схема рахунка власного капіталу


Облік господарських операцій на рахунках власного капі­талу здійснюється тільки у грошовому вимірнику. Аналітичний облік джерел засобів ведуть за формами їх створення і цільо­вим призначенням.

Розрахункові рахунки призначені для обліку і контролю за розрахунковими відносинами даного підприємства з іншими підприємствами, організаціями та особами. На цих рахунках відображається заборгованість, що виникає у процесі госпо­дарської діяльності підприємства, а також зміни цієї заборгова­ності. Оскільки заборгованість може бути як на користь даного підприємства (дебіторська), так і на користь інших підпри­ємств, організацій та осіб (кредиторська), то розрахункові ра­хунки поділяються на: активні, пасивні і активно-пасивні.

Активні розрахункові рахунки призначені для обліку дебі­торської заборгованості і розрахунків по ній (тобто для обліку заборгованості інших підприємств, організацій і осіб даному підприємству). До таких рахунків належать: "Розрахунки з по­купцями і замовниками", "Довгострокова дебіторська заборго­ваність", "Розрахунки з різними дебіторами", "Векселі одер­жані" та ін.

Активні розрахункові рахунки хмають дебетове сальдо, яке показує залишок дебіторської заборгованості на звітну дату; збільшення цієї заборгованості відображається на дебеті, а зменшення — на кредиті рахунка.


3423031613593045.html
3423083704657054.html
    PR.RU™