Тема1.3 Викривлений психічний розвиток (РДА).

Предыдущая1234567Следующая

Уявлення про етіологію аутизму (Л. Каннер, Р. Аспергера). Клініко-психологічна структура РДА. Експерименти Г. Ханиної (1980) по дослідженню викривленого сприйняття наочного світу у аутичных дітей. Загальна характеристика розвитку психічних функцій при РДА. РДА – варіант психічного дизонтогенеза і дисгармонійного розвитку. Психогенні теорії РДА.

Аутизм (відгородження від світу), стереотипії, як основні симптоми РДА. Специфіка мовних розладів при РДА. Особливості гри у дітей з РДА. Афектна сфера як центральна ланка порушень психічного розвитку при РДА. Основні варіанти розвитку при РДА. Особливості материнського відношення за даними проведених клініко-психологічних досліджень. Шляхи допомоги сім'ї і дітям з РДА. Основні напрями психокорекційної роботи. Стримуюча терапія (холдинг-терапія). Біхевіористкий підхід. Метод вибору. Евритмія. Проблема емоційного контакту дорослого з дитиною як стрижньова лінія психокоррекции.

Основні поняття:аутизм, стереотипії, психогенні теорії, відчужені діти («обличчя принца»), знедолені діти («тирани»), «захоплені ентузіасти», тривожні (що «висять на матері»), синдром розгубленості матері, холдинг-терапія.

СЕМІНАР №3

Тема: Ранній дитячий аутизм (РДА)

Питання для обговорення:

1. РДА як варіант психічного дизонтогенеза і дисгармонійного розвитку.

2. Психогенні теорії РДА.

3. Аутизм і стереотипії як основні симптоми РДА

4. Специфіка мовних розладів при РДА.

5. Особливості гри у дітей з раннім проявом аутизму.

6. Афектна сфера як центральна ланка порушень розвитку при РДА.

7. Основні варіанти розвитку при РДА.

8. Особливості материнського відношення за даними клініко-психологічних досліджень.

Індивідуальна робота:

1. Шляхи допомоги сім'ї і дітям з РДА. Основні напрями психокорекційної роботи.

2. Стримуюча терапія (холдинг-терапія).

3. Біхевіористський підхід. Метод вибору. Евритмія.

4. Проблема емоційного контакту дорослого з дитиною як стрижньова лінія психокоррекции.

5. Основні психологічні механізми, що лежать в основі РДА.

6. Специфічні труднощі збору аналізу розвитку дитини з РДА.

7. Проблема диференційованої діагностики РДА від дітей з недорозвиненням інтелекту і мови.

8. Особливості побудови дорослим емоційного контакту з аутичною дитиною.

Основні поняття: Аутизм, стереотипи, психогенні теорії, відчужені діти («обличчя принца»), знедолені («тирани»), «захоплені ентузіасти», тривожні (що «висять на матері»), синдром розгубленості матері, холдинг-терапія.

Завдання для самостійної роботи: 1.Підготуйте реферат за книгою К.С.Лебединської, О.С. Нікольської «Діагностика раннього дитячого аутизму» (М., 1991). Уважно вивчіть діагностичну карту, наведену в кінці книги. Прокоментуйте її.2.Спираючись на матеріальні джерела, присвячені вивченню дітей з РДА, дайте відповідь на питання: «В чому специфіка афектних порушень аутичных дітей?»

Список рекомендованої літератури:

1. Валлон А. Психическое развитие ребенка, – М.: Просвещение, 1967.– 196с.

2. Каган В.Е. Аутизм у детей.

3. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. – М.: Медицина, 1979 – 606с.

4. Коррекционная педагогика / под ред. Б.П. Пузанова. – М., 1998. – 144с.

5. Лебединский В.В. Дети с нарушением общения.

6. Лебединский В.В. Нарушения психического развития детей.

7. Лебединская К.С, Никольская О.С. Диагностика РДА. – М.: Просвещение, 1991.

8. Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонением в развитии. – М.: Просвещение, 1992. – 95с.

9. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика. – М., ВЛАДОС, 1997. – 304с.

10. Никольская О.С., Баенская Е.Р. Аутичный ребенок: Пути помощи. – М., 1997.

11 .Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / В.В.Лебединский, О.С. Никольская. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 197с.


3421952076016081.html
3421983200446584.html
    PR.RU™